Local Organize Committee

  • Takeshi Tokuyama (Tohoku University, Chair)
  • Ayumi Shinohara(Tohoku University)
  • Xiao Zhou(Tohoku University)
  • Takehiro Ito(Tohoku University)
  • Jinhee Chun(Tohoku University)