Members

Professor Takeshi Tokuyama
Associate Professor Jinhee Chun
Assistant Professor Matias Korman
Project Assistant Professor Andre Van Renssen Marcel Roeffzen YagoDiez
Project Reseacher ManKwun Chiu Jean Francois Baffier
D3 Xiang Yu
M2 Keishi Gocho Yu Ohori Takanari Seito Keisuke Sugawara
M1 Huang Yilun Aji Nugraha Santosa Kasmaji Shunta Simizu Hitomi Haraguchi
B4 Shu Kawamata Tatsuki Miura